เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6วัน 5คืน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขาวงพระจันทร์ กุ้ยหลิน เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาหลูยี่ ท้าความเสียวระเบียงกระจก ประตูโบราณกูหนานเหมิน เมืองโบราณต้าชวี ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ย่านตงซี พิเศษ Dream like Lijiang Show

รหัสทัวร์

CN_VZ00126

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

27 เม.ย. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

14,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

เม.ย. 67

16,888฿

27-02พ.ค.

พ.ค. 67

15,888฿

11-16

มิ.ย. 67

15,888฿

15-20

15,888฿

29-04ก.ค.

ก.ค. 67

14,888฿

13-18

15,888฿

20-25

15,888฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

15,888฿

03-08

15,888฿

10-15

14,888฿

17-22

ก.ย. 67

15,888฿

14-19

15,888฿

28-03ต.ค.

ต.ค. 67

16,888฿

12-17

16,888฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

4,500

-

20

11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67

14,888

14,888

-

5,500

4,500

-

20

20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

14,888

14,888

-

5,500

4,500

-

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

15,888

15,888

-

5,500

4,500

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

4,500

-

20

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

16,888

16,888

-

5,500

4,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลิน เหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน

Day : 2

เมืองกุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – ร้านผ้าไหม - เขางวงช้าง – เจดีย์เงิน+เจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) - Dream like Lijiang Show

Day : 3

ร้านหยก - เขาวงพระจันทร์ -เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนฝรั่ง เลือกซื้อ Option : โชว์หลิวซานเจี่ย

Day : 4

เมืองหยางซั่ว – เขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองโบราณต้าซี - เมืองกุ้ยหลิน เลือกซื้อ Option : เมืองลับแล

Day : 5

ร้านสมุนไพรจีน – พระราชวังโบราณ+ กำแพงวังโบราณ+ ยอดเขาตูซิว - อาคารเซียวหยาว - ถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี

Day : 6

พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นโพธิ์พันปี – ท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหลินเหลียงเจียง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง