เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง

รหัสทัวร์

TW_VZ00099

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

11 เม.ย. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

เม.ย. 67

28,990฿

11-15

29,990฿

12-16

19,990฿

19-23

19,990฿

26-30

พ.ค. 67

21,990฿

02-06

21,990฿

03-07

19,990฿

09-13

19,990฿

18-22

มิ.ย. 67

19,990฿

07-11

19,990฿

14-18

19,990฿

21-25

19,990฿

28-02ก.ค.

ก.ค. 67

19,990฿

05-09

19,990฿

12-16

20,990฿

20-24

20,990฿

27-31

ส.ค. 67

20,990฿

10-14

19,990฿

16-20

19,990฿

23-27

18,990฿

30-03ก.ย.

ก.ย. 67

18,990฿

06-10

18,990฿

20-24

19,990฿

27-01ต.ค.

ต.ค. 67

22,990฿

10-14

20,990฿

12-16

19,990฿

16-20

19,990฿

17-21

20,990฿

19-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

21,990

21,990

-

6,000

10,000

16,990

35

03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

21,990

21,990

-

6,000

10,000

16,990

35

09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

20,990

20,990

-

6,000

10,000

15,990

35

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

20,990

20,990

-

6,000

10,000

15,990

35

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

20,990

20,990

-

6,000

10,000

15,990

35

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

18,990

18,990

-

6,000

10,000

13,990

35

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

18,990

18,990

-

6,000

10,000

13,990

35

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

18,990

18,990

-

6,000

10,000

13,990

35

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

22,990

22,990

-

6,000

10,000

17,990

35

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

20,990

20,990

-

6,000

10,000

15,990

35

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

19,990

19,990

-

6,000

10,000

14,990

35

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

20,990

20,990

-

6,000

10,000

15,990

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว

Day : 3

ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

Day : 4

วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง

Day : 5

ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 24 ชม
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บจก.พินพอยต์ทราเวลเลอร์

เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์

177-8-42852-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง