เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@pinpointtour

Travel License : 11/11440

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World HONGKONG SANYA HONGKONG 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World HONGKONG SANYA HONGKONG 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ 11.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World HONGKONG SANYA HONGKONG 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ฮาวาย เมืองจีน เกาะซานย่า ไหหลํา (ฟรีวีซ่า) 3 วัน 2 คืน รวมความบันเทิงและอาหารทุกมื้อ

รหัสทัวร์

CRU_0180

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

31 ม.ค. 67 - 24 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

17,500 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

8,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

27,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

13,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

48,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

34,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : ท่าเรือไคตั๊ก

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 13.00

ลำดับ : 2

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : ซานย่า

เวลาเรือถึง : 10.00

เวลาเรือออก : 07.00

ลำดับ : 3

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : ท่าเรือไคตั๊ก

เวลาเรือถึง : 16.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ภาษีท่าเรือ (ตามที่ระบุในรายการ)อัตรา

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 40 USD / ท่าน /ทริป (ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 50 USD / ท่าน / ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าดำเนินการวีซ่า(SANYA) 5 USD / ท่าน / ทริป (ชำระบนเรือ)

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี)

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

ข้อตกลง

- สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาให้ขึ้นเรือ

- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6เดือน 7วัน)

- ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากกว่า 180 วันนับจากวันเดินทางกลับ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาสและฤดูกาล หรือเกิดสุดวิสัยในการเดินทาง

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเที่ยบเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

- หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำการจองด้วยตัวของท่านเอง

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง